مورد داشتیم که ﻃﺮﻑ ﺍﻧﻘﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺩاشته

شبیه {همه ﻣﻮﺍﺭﺩ} ﺷﺪه  :))